www.pidilidi.hu www.pidilidi.hu
0 Az Ön kosara 0 Ft

Személyes adatok védelme

Személyes adatok védelme

Adatvédelmi irányelvek

I.

Alapvető rendelkezések/h3>

 1. A személyes adatok adatkezelője a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 4. cikkének 7. pontja értelmében a Nelun s.r.o., azonosítószám: 27711242, székhelye: Za Humny 3301, 69701 Kyjov (a továbbiakban: adatkezelő).
 2. A rendszergazda elérhetőségei a info@pidilidi.cz.
 3. A személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy konkrét azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, hálózati azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy szociális identitásának egy vagy több konkrét eleme alapján.
 4. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

II.

A személyes adatok feldolgozásának törvényes oka

 1. A személyes adatok feldolgozásának törvényes oka a következő
  • az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint ("A szerződés teljesítése"),
  • az adatkezelőnek a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdeke a közvetlen üzletszerzéshez (különösen a kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldéséhez) ("jogos érdek"),
  • Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti, a 480/2004 sz. törvény 7. szakaszának (2) bekezdésével összefüggésben az információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásokról szóló törvény 7. szakaszának (2) bekezdése szerinti közvetlen marketing célú feldolgozáshoz (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldéséhez) áruk vagy szolgáltatások megrendelése nélkül (a továbbiakban: "hozzájárulás").

A GDPR 22. cikke értelmében az adatkezelő részéről nincs automatikus egyedi döntéshozatal. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz.

III.

Az adatkezelés célja, a személyes adatok kategóriái, forrásai és címzettjei

Jogi indok Cél Adatok Adatforrás A személyes adatok címzettjei (adatfeldolgozók)
Szerződés teljesítése Megrendelés teljesítése és válasz a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küldött megkeresésre Az ügyfelek személyes adatai (tartalmi adatok, néha születési adatok) Email kommunikáció, kapcsolatfelvételi űrlap Alvállalkozók, postai szolgáltatások, felhőalapú tárhely, nyomtatott dokumentumok
Reális érdek Direkt marketing (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevél küldése) Az ügyfél elérhetőségei Rendelési információk levelezési szolgáltatások, felhőalapú tárolás, alvállalkozók
Egyetértés Marketing és webpromóció Emailek, leadnevek, IP-címek és egyéb technikai azonosítók Hírlevél űrlap Web hosting cég és email terjesztési szolgáltatások

IV.

Adatmegőrzési időszak

 1. Az adatkezelő megőrzi a személyes adatokat
  • az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint a szerződéses kapcsolatból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig (a szerződéses kapcsolat végétől számított 15 évig).
  • a személyes adatok marketing célú feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásáig tartó időszakra, ha a személyes adatok feldolgozására hozzájárulás alapján kerül sor.
 2. A megőrzési időszak lejártát követően az adatkezelő törli a személyes adatokat.

V.

A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

 1. Az adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba (nem uniós ország) vagy nemzetközi szervezetnek kívánja továbbítani. A személyes adatok címzettjei harmadik országokban a postai szolgáltatások, az adat- és fájltárolás és az elemző eszközök szolgáltatói.

VI.

Az Ön jogai

 1. A GDPR feltételei szerint Önnek
  • a személyes adatokhoz való hozzáférés joga a GDPR 15. cikkével összhangban,
  • a személyes adatok helyesbítéséhez való jog a GDPR 16. cikke alapján, vagy az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján,
  • a személyes adatok törléséhez való jog a GDPR 17. cikke szerint,
  • az adatkezelés elleni tiltakozás joga a GDPR 21. cikke szerint,
  • az adatok hordozhatóságához való jog a GDPR 20. cikke szerint,
  • az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha a fentiekben leírtak szerint kívánja gyakorolni jogát az adatkezelőnél, kérjük, gyakorolja azt írásban a jelen általános szerződési feltételek III. cikkében meghatározott adatkezelői címen,
vagy elektronikus úton, a kérelem benyújtására szolgáló linkre kattintva:

 1. Azt is megteheti, hogy panaszt nyújt be az Adatvédelmi Hatósághoz, ha úgy véli, hogy adatvédelmi jogait megsértették.

VII.

Adatvédelem

 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést a személyes adatok védelme érdekében.
 2. Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárolás és a személyes adatok dokumentált formában történő tárolásának biztosítása érdekében, különösen ...
 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

VIII.

záró rendelkezések

 1. Az online megrendelőlapon történő megrendeléssel Ön megerősíti, hogy ismeri és teljes egészében elfogadja az adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételeket.
 2. Az online megrendelőlapon a beleegyező négyzet bejelölésével Ön elfogadja ezeket a feltételeket. A hozzájárulás jelölőnégyzet bejelölésével Ön megerősíti, hogy ismeri az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja.
 3. A Rendszergazda jogosult megváltoztatni ezeket a feltételeket. Az adatvédelmi szabályzat új változatát közzéteszi a weboldalán, és elküldi Önnek a szabályzat új változatát az Ön által az adatkezelőnek megadott e-mail címre.

Ezek a feltételek 2018.5.25-én lépnek hatályba.